Fyra frågor för en bättre Hanöbukt!

 

FFoK i Samverkan för Hanöbukten har gjort en enkät med fyra frågor till våra kommunpolitiker i Simrishamn, Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge och Sölvesborg om hur de tänker jobba med våra vattenfrågor de kommande åren. På vår hemsida kan du ta del av svaren. Samtliga partier i dessa kommuner har fått inbjudan att medverka. Se vilka som har svarat och hur de kommer att prioritera frågorna.

 

Fyra frågor för en bättre Hanöbukt:

  1. Vilken syn har ni i ert parti på kommunens arbete med Hanöbuktens vattenkvalitet?
  2. Hur avser ni att arbeta med tillrinningsområdets påverkan på Hanöbukten i nästa mandatperiod?
  3. Vilka frågor och beslut kommer ni i ert parti att driva för en förbättrad vattenkvalitet i Hanöbukten?
  4. Vilken roll ser ni att den ideell sektorn kan ha för en framtida bättre vattenkvalitet?

  Centerpartiet i Simrishamn

1.Vilken syn har ni i ert parti på kommunens arbete med Hanöbuktens vattenkvalitet?

Simrishamns kommun har under många år jobba med och kommer fortsatt arbeta med denna viktiga fråga. Centerpartiet har varit drivande i dessa frågor.

De tre stora reningsverken har byggts om och har numera avancerad rening vilket är positivt för Östersjön och Hanöbukten.

Avloppsvattnet har efter rening dricksvattenkvalitet. Näringsämnen ska tas tillvara i slammet som blir kvar efter rening. Pågår projekt kring detta.

En annan viktig del i detta är de enskilda fastighetsägarnas VA system vilka Miljöförbundet har uppmärksammat och har tillsyn av.

Lantbruket och deras användning av gödning har blivit bättre.

Man har anlagt gröna zoner nära vattendrag för att minska läckage av N och P.

Olika projekt pågår inom ramen för Marint center.

Våtmarker måste fortsatt utvecklas och vara en viktig del i den naturliga reningsprocessen. En särskild projektledare är anställd i kommunal regi för att etablera ett större antal nya våtmarker.

Simrishamns kommun har beslutat om satsningar under lång tid framöver för att reinvestera i ledningssystem inom VA. Läckande avloppsledningar ska bytas ut.

Simrishamns kommun är och kommer fortsatt att jobba aktivt med dessa frågor.

Samarbete och samordning viktiga delar i detta.

Kommuner, Regioner, företagare, markägare och ideella föreningar viktiga i detta arbete

2.Hur avser ni att arbeta med tillrinningsområdets påverkan på Hanöbukten i nästa mandatperiod?

Här är kommunen delaktig i olika föreningar – Österlens Vattenråd, NKT:s (Nybro, Kabusa, Tryde) Vattenråd med flera – dels interkommunalt men även inom kommunen.

Inom dessa föreningar jobbar kommunen tillsammans med andra för att utveckla och förbättra situationen för Östersjön, Hanöbukten och åar/bäckar. Gäller i hög grad etablerandet av våtmarker.

Arbetet kommer att intensifieras med utbildnings och informationskampanjer.

Miljöanpassad rening /rensning av Tommarpsån står på agendan.

Tyvärr har man noterat höga värden av N och P. Man ska också notera att vattenflödena är låga i detta sammanhang.

Nyligen upphandlat nytt provtagningsföretag för att bättre kunna följa icke önskvärda ämnen i vattendragens utsträckning. Detta för att kunna göra insatser på rätt sätt.

Centerpartiet har en aktiv roll i detta genom att ha representanter i dessa föreningar. Kommande mandatperiod måste präglas av verkstad.

Medel  – ekonomiska o personella – finns!!

3.Vilka frågor och beslut kommer ni i ert parti att driva för en förbättrad vattenkvalitet i Hanöbukten?

Fortsatt fokus på de förbättringsmöjligheter som finns och att se till att de praktiskt genomföres.

Kommunalt: Ledningsförnyelse. Inrätta våtmarker. Minska hårdgjorda ytor så att vattnet kan rinna igenom och filtreras naturligt.

4.Vilken roll ser ni att den ideell sektorn kan ha för en framtida bättre vattenkvalitet?

Den ideella sektorn är av stor betydelse.

Dessa frågor måste lösas i bred samverkan och där är ideella sektorn en viktig partner.

Centerpartiet SIMRISHAMN

Med vänlig hälsning Carl-Göran Svensson Gruppledare C

  Centerpartiet i Sölvesborg

1.Vilken syn har ni i ert parti på kommunens arbete med Hanöbuktens vattenkvalitet?

Sölvesborg är med i Biosfärområde Blekinge och här kan vi från Centerpartiet vara med och påverka. Kommunen kan även vara med till exempel i ett Leaderprojekt som skulle kunna handla om vattenkvaliteten. Inom jordbruket finns det bevattningsdammar som påverkar i gynnsam riktning och det finns även ett nytt reningsverk i kommunen.

2.Hur avser ni att arbeta med tillrinningsområdets påverkan på Hanöbukten i nästa mandatperiod?

 

I Sölvesborg finns ingen större tillrinning. Den ån som rinner från sjön Orlunden (Olofström kommun) rinner ut i rinner ut i Norje men är ingen stor å. Den stora tillrinningen är från Mörrumsån som ligger i Karlshamns kommun och mynnar i Hanöbukten.

3.Vilka frågor och beslut kommer ni i ert parti att driva för en förbättrad vattenkvalitet i Hanöbukten?

Vi har miljömål som stiftats nationellt och utgår från att kommunen följer dessa. Centerpartiet ser även att Sverige får med andra länder för att förbättra vattenkvaliteten l Östersjön. Övergödningen kring hela Östersjön måste prioriteras. Vi i Centerpartiet vill på ett nationellt plan satsa 1.6 miljarder kronor på att rädda hav, sjöar och vattendrag. Vi har chans att växla upp miljöarbetet under 2023 då Sverige har ordförandeskapet i EU. Vi är också bereda att bredda det gröna avdraget till installation av miljöanpassade avloppsanläggningar så att enskilda fastighetsägare kan lättare göra rätt för sig. Vi vill även se till att det blir en fortsättning på bidraget som yrkesfiskare kan söka för omhändertagande av spökgarn till havs då det är en snabbt växande skräpfraktion. I våra fritidshamnar behöver det finnas fungerande tömningstankar  för att förebygga att båtlatriner tömmas direkt i havet.

4.Vilken roll ser ni att den ideell sektorn kan ha för en framtida bättre vattenkvalitet?

I Sölvesborg kan vi vara med i olika Leaderprojekt som kan och har möjlighet att starta projekt som handlar om den lokala vattenkvaliteten om det skulle bli så. Vi är även med i Biosfärområde Blekinge där man kan lyfta frågor och annat som handlar om vattnets kvalitet.

Ulf Svensson, Centerpartiet Sölvesborg.

 Klimatinitiativ Simrishamn

1.Vilken syn har ni i ert parti på kommunens arbete med Hanöbuktens vattenkvalitet?

Simrishamns kommun har mer vattenyta än landyta och självklart är det mycket viktigt med en bra vattenkvalité. Kommunen har satsat på den högsta reningen i våra avloppsreningsverk och det är princip rent vatten som idag släpps ut. Ytterligare ett steg vore att använda detta tekniska vattnen i ett cirkulärt kretslopp.

Det pågår två projekt om tekniskt vatten i Simrishamn:

  1. ”Kan avloppsvatten bli vårt framtida dricksvatten?” (färdigt vinter 2022)
  2. ”Återvinning ger ändamålsenlig vattenförsörjning på Österlen” (färdigt sommar 2023)

Simrishamn har i sin hållbarhetspolicy lyft fram vatten i två stora fokusområden ”Hav och marina resurser” och ”Vattenkloka samhällen”. Vår inställning är att hållbarhetspolicyn skall vara övergripande, till och med överordnad ekonomin.

2.Hur avser ni att arbeta med tillrinningsområdets påverkan på Hanöbukten i nästa

mandatperiod?

Klimatförändringarna kommer att ge längre odlingstider samt annan gröda, vilket kommer att innebära mer och andra gifter vid besprutning. För att motverka detta måste vi höja andelen ekologisk odling och öka antalet våtmarker.

Kommunen kan vara möjliggörare för att öka den ekologiskt odlade marken och öka de ekologiska livsmedelsinköpen upp till de nationella mål som finns.

90% av kommunens våtmarker har försvunnit sedan 1900-talets början. Vi kommer att arbeta för att nya våtmarker skapas. Våtmarker och vattenmiljöer är ovärderliga, både för den biologiska mångfalden och för alla ekosystemtjänster.

Våtmarker och grönområden skall också vara inom ”förflyttningsavstånd” för djur och växter. Flera små våtmarker i närheten av varandra kan ersätta en stor våtmark.

3.Vilka frågor och beslut kommer ni i ert parti att driva för en förbättrad vattenkvalitet i

Hanöbukten?

Vi kommer att arbeta för att fisken kommer tillbaka. Vi måste få en återställd biologisk balans i havet. Vi har inte lika bra kunskap om sambanden i havet som vi har på land. Senaste rönen visar att havsbotten frodas men fiskarna dör. Varför?

Vi är bereda att öka de marina reservaten om det skulle behövas.

4.Vilken roll ser ni att den ideell sektorn kan ha för en framtida bättre vattenkvalitet?

Alla skall hjälpa till, politiker, näringsliv, ideella organisationer, markägare mm. Alla måste hjälpas åt för att få resultat.

Alf Nilsson (ordf. i Klimatinitiativ Simrishamn)

  Kristdemokraterna i Kristianstad

1.Vilken syn har ni i ert parti på kommunens arbete med Hanöbuktens vattenkvalitet?

KD ser det som väldigt viktigt att förbättra Hanöbuktens vattenkvalitet.

Det är viktigt att vi i första hand samverkar och inte politiserar vår framtid inom miljöområdet för mycket. Arbetet måste ske långsiktigt och kan inte vara beroende av utspel/ valperioder eller annat.

Det finns ett biosfärkontor i Kristianstad kommun som arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minska övergödning från land till hav genom att anlägga våtmarker.

Biosfärkontoret är med i ett fyraårigt projekt ”Återskapa Östersjöns livskraft”. Projektet leds av WWF Sweden och gäller mycket pengar. Östersjön är världens största innanhav som under lång tid fått ta emot miljögifter och orenat avlopp. Dessutom har överfiske pågått.

2.Hur avser ni att arbeta med tillrinningsområdets påverkan på Hanöbukten i nästa mandatperiod?

Flera stora vattendrag mynnar ut i Hanöbukten. Helge å är ett av de största, men hur bukten mår beror också på allt som sker på vägen från långt upp i Småland till vattenriket och havet. Det finns ett ”Helgeåns vattenråd” där vår kommun har ordförandeskapet. Inom detta råd diskuteras dessa frågor. Det kräver att samtliga berörda kommuner är med för att resultatet ska bli bra.

3.Vilka frågor och beslut kommer ni i ert parti att driva för en förbättrad vattenkvalitet i Hanöbukten?

KD står helt bakom det gedigna arbete som pågår inom kommunen. Vi måste också ha kontinuerlig dialog med närliggande kommuner och industri som finns längs kusten.

4.Vilken roll ser ni att den ideella sektorn kan ha för en framtida bättre vattenkvalitet?

Det är alltid positivt att arbeta i samklang med ideella sektorn. Vårt mål är detsamma; förbättra vattenkvalitén och därmed livskvalitén för såväl djurliv, växter som människor.

Christina Borglund, gruppledare KD Kristianstad

 Liberalerna, väntar på svar

 Mitt Göinge, väntar på svar

Miljöpartiet i Bromölla

1.Vilken syn har ni i ert parti på kommunens arbete med Hanöbuktens vattenkvalitet?

Kommunen bör ta ansvar för vatten kvaliteten.

2.Hur avser ni att arbeta med tillrinningsområdets påverkan på Hanöbukten i nästa mandatperiod?

Provtagningar så inte tillflöde o fabrik förorenar. Åtgärder i så fall.

 

3.Vilka frågor och beslut kommer ni i ert parti att driva för en förbättrad vattenkvalitet i Hanöbukten?

Kommer vi in iKF så kan vi driva detta.

 

4.Vilken roll ser ni att den ideell sektorn kan ha för en framtida bättre vattenkvalitet?

Förstod ej frågan tyvärr.

Mvh

Gunvor Jönsson Bromölla

 

 Miljöpartiet i Kristianstad

1.Vilken syn har ni i ert parti på kommunens arbete med Hanöbuktens vattenkvalitet?
Biosfärkontoret, tillsammans med Helgeåns- och övriga kommunåars vattenråd, har gjort, gör och vill göra mycket för att skapa en god vattenkvalitet i Hanöbukten.
Trots detta så återstår mycket arbete. Kommunerna runt bukten behöver kroka arm, inte bara tillsammans, utan även med regionerna, för att tillsammans arbeta för ett friskare hav och vattendrag.

2.Hur avser ni att arbeta med tillrinningsområdets påverkan på Hanöbukten i nästa mandatperiod?

Vi ser positivt på att delta i t.ex. vattenråden som finns i tillrinningsområdena. Det arbete som biosfärkontoret har gjort och planerar att genomföra är av största vikt för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och åar. Det nya reningsverket kommer också att bidra till att bättre ta hand om nederbörden som hamnar på stadens hårdgjorda ytor.
På regional nivå så driver Miljöpartiet Skåne frågorna om vårt vatten och kan vi gå tillsammans med dem och t.ex. söka bidrag från EU så ser vi större möjligheter att kunna bedriva stora projekt som på sikt kan permanentas.

3.Vilka frågor och beslut kommer ni i ert parti att driva för en förbättrad vattenkvalitet i Hanöbukten?
Det finns ett antal frågor att ta itu med. En sådan är brunifieringen och hur vi kan få bukt med den. Där vill vi påverka skogsbruket så att man i första hand på frivillig väg begränsar, eller helst helt undviker, kalhyggen i närheten av de större åarna, såsom Helgeån, Vramsån och Skräbeån. Kan man inte undvika kalhyggen pga. nuvarande skogstillstånd, så skall man åtminstone helt undvika markberedning. Detsamma gäller för jordbruket där man måste ha buffertzoner mot vattendragen. Nya våtmarker och ängsmark finns det bidrag för att anlägga och underhålla. I görligaste mån skall man undvika djupplöjning och att åkrarna ligger öppna utan vegetation under vintern. Det är viktigt att man fördröjer nederbördens väg mot havet.

4.Vilken roll ser ni att den ideella sektorn kan ha för en framtida bättre vattenkvalitet?
Allting blir bättre när vi gör saker tillsammans och strävar mot samma mål.
De olika vattenråden är redan i dag besatta med en del ideella krafter. Det finns även andra föreningar som arbetar med målet att både kortsiktigt, som planterande av ålgräs och reduktionsfiske, och långsiktigt förbättra havsmiljön. Skogsstyrelsen håller rådgivning och kurser för skogsägare och andra intresserade för att införa kontinuitets skogsbruk som kan reducera läckage från skogarna till vattendragen.

För Miljöpartiet
Helena Winter och Roland Offrell

   Miljöpartiet i Simrishamn

1.Vilken syn har ni i ert parti på kommunens arbete med Hanöbuktens vattenkvalitet?

Svar: Simrishamns kommun har ett stort ansvar för att påverka vattenkvaliteten i Hanöbukten. Det gäller både att samverka och initiera olika aktiviteter för att förbättra vattnet i Hanöbukten. Kommunen arbetar aktivt med Vattenråden och Marint centrum för detta.

2.Hur avser ni att arbeta med tillrinningsområdets påverkan på Hanöbukten i nästa mandatperiod?

Svar: Miljöpartiet i Simrishamn vill fortsätta det aktiva arbetet med att förbättra VA-systemen, reningsverk och ledningsnät så att det blir rätt avloppsvatten på rätt ställe. Reningsverken har bra kapacitet. Vad gäller yt och grundvatten har vi för avsikt att fortsätta det framgångsrika arbetet med Österlens Vattenråds projektverksamhet. I vattenrådet har vi en ordförande från Miljöpartiet och vi fortsätter gärna med det. Vi behöver få en bättre styrning på miljöverksamheten som sköts genom Miljöförbundet. Så att hänsyn tas av verksamheter som berör Hanöbukten.

3.Vilka frågor och beslut kommer ni i ert parti att driva för en förbättrad vattenkvalitet i Hanöbukten?

Svar: Investeringar i VA-verksamheter, projektstöd till våtmarker, fosfor och kvävefällor i avrinningsområden för Hanöbukten. Generös inställning till Marint centrum och vattenråden och en ambitiös planering för översiktsplan och havsplan.

4.Vilken roll ser ni att den ideella sektorn kan ha för en framtida bättre vattenkvalitet?

Svar: Den ideella sektorn har en viktig roll som pådrivare, informatör och samverkanspartner för arbetet med en god vattenkvalité och ett fungerande ekosystem och biologisk mångfald i Hanöbukten.

  Moderaterna, väntar på svar

  Sverigedemokraterna, väntar på svar

 

 

  Sol-partiet Sölvesborg och Lister

 1.Vilken syn har ni i ert parti på kommunens arbete med Hanöbuktens vattenkvalitet?

Sölvesborgs kommun arbetar fortlöpande med att förbättra Hanöbuktens vatten.

Utbyggnader och anslutning med avloppsledningar från olika byar sker fortlöpande

till reningsverken och då särskilt till det nybyggda reningsverket i Nogersund.

Detta är ett modernt reningsverk med stor kapacitet och höggradig rening.

Vatten och avloppsledningar blir i höst klara till Hanö och då kan det undermåliga reningsverket där läggas ner.

2.Hur avser ni att arbeta med tillrinningsområdets påverkan på Hanöbukten i nästa mandatperiod?

Inom kommunen finns inga särskilt stora tillrinningar.

Helge Å och Mörrumsån ligger i Kristianstad resp. Karlshamns kommuner.

 3.Vilka frågor och beslut kommer ni i ert parti att driva för en förbättrad vattenkvalitet i Hanöbukten?

Vi kommer att försöka påverka de 2 två stora pappersbruken i Mörrum resp. Nymölla,

även om de inte ligger i Sölvesborgs kommun, att fortsätta att förbättra reningen

av deras avloppsvatten innan utsläppen sker till Hanöbukten.

4.Vilken roll ser ni att den ideell sektorn kan ha för en framtida bättre vattenkvalitet?

Den ideella sektorns arbete är mycket värdefullt och vi kommer att stödja denna verksamhet så gott vi kan.

 

SoL-partiet

Kenth Cronqvist

  Socialdemokraterna i Kristianstad

1.Vilken syn har ni i ert parti på kommunens arbete med Hanöbuktens vattenkvalitet?

Vi socialdemokrater anser att arbetet för ett levande Östersjön och en Hanöbukt som mår bra är synnerligen prioriterat. Ett hav i balans är liksom slutbetyget på hur arbetet med flera av de övriga miljömålen lyckats, levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning, giftfri miljö, bara naturlig försurning, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt växt- och djurliv, god bebyggd miljö, ett rikt odlingslandskap, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Hälften av det syre vi andas har sitt ursprung i havet men tyvärr har människan lätt att förbise det som finns under ytan.

Kalhyggen är mer uppenbara än syrefria bottnar även om algblomningar irriterar badgäster.

Kristianstads kommun har en angelägen roll som en av de större kommunerna i Helgeåns och

Skräbeåns avrinningsområden att vara drivande och samordnande i detta arbete.

Men precis som att problemsituationen är mångfacetterad är också aktörerna det.

Det krävs samordning och samarbeten mellan kommuner, med företagare-, jord- och skogsbrukare

och ideella aktörer men även regionalt och på nationell nivå. Här är Kristianstads kommun en avgörande aktör.

2.Hur avser ni att arbeta med tillrinningsområdets påverkan på Hanöbukten i nästa mandatperiod?

De olika vattenråd som Kristianstads kommun ingår i ska bemannas av politiker med reellt inflytande i kommunstyrelsen och nämnder liksom att de tjänstemän som representerar oss i dessa församlingar ska ges förutsättningar att fullgöra sina uppdrag. Mycket av det praktiska arbetet gentemot lant- och skogsbrukare sköts av Biosfärkontoret Vattenriket som även engagerat sig i projekt både utanför det formella biosfärområdet inom kommunen och i projekt tillsammans med ett par närliggande kommuner.

Vi hoppas att de försök med att få tillbaka större ytor med ålgräsängar faller väl ut och kan fortsätta.

Kristianstads kommun har gett stöd till det reduktionsfiske som utförts i 4 sjöar för att vända

obalansen gällande näringstillgången och få friskare sjöar som förhoppningsvis kan bidra med

ökade ekosystemtjänster för att minska övergödningsproblematiken.

Dessa och liknande insatser måste fortsätta och vidareutvecklas utifrån det aktuella kunskapsläget.

Projekt ska i möjligaste mån kopplas till forskning då det är många olika faktorer och variabler som

spelar in för vattenmiljön och bidrar till det faktiska resultatet.

Återvätningen av torvmarker i hela avrinningsområdet bidrar till förbättrad vattenstatus i Helgeån men är även värdefulla vattenreservoarer som ska utjämna flöden över året och buffra vatten vid skyfall. Här har Socialdemokraterna nationellt tillfört ökade anslag och lokalt är Kristianstads Vattenrike involverade i projekt i de större myrkomplex i området som gränsar till Småland.

Kristianstads kommun arbetar fortlöpande med de vallar som ska skydda staden mot alltför höga vattenflöden och är avgörande för möjligheterna att utveckla staden.

Ett nytt centralt reningsverk är på gång och vi har drivit på VA-planen som även handlar om att fler enskilda avlopp ansluts till gemensamhetsanläggningar.

Vid all samhällsplanering ingår dagvattenhantering som i allt högre grad blir synligt i form av dammar och de gröna miljöerna i bebyggelsen har betydelse både för att minska miljöpåverkan och ökade hälsoaspekter.

3.Vilka frågor och beslut kommer ni i ert parti att driva för en förbättrad vattenkvalitet i Hanöbukten?

Vi kommer att bevaka och driva frågor om anslag till våtmarker i både odlings- och skogsmiljöer och här är återvätningen av torvmarker högprioriterat. Vi bevakar VA-frågorna och hoppas att vi får majoritet så att arbetet att minska påverkan från enskilda avlopp får en tydligare struktur och en planering som är genomförbar.

De nationella miljömålen är vägledande och vi kommer att följa de åtgärder som krävs för att nå dessa mål. Vi kommer att se till att både politiskt och via tjänstemän bemanna de vattenråd som vi är berörda av.  Dessa samarbeten mellan olika aktörer är avgörande då kommunen endast har rådighet över kommunal mark.

Vi stödjer det kulturarv som ålafisket utgör i Hanöbukten.

Det kustnära fisket bidrar både till arbetstillfällen, kulturarvet och ett hållbarare fiske och här krävs nationella och internationella överenskommelser som begränsar alltför storskaligt fiske som ytterligare förvärrar obalansen i havets ekosystem.

Östersjön är beroende av tillräcklig andel med stora rovfiskar som torsk och gädda för att ekosystemen ska tillfriskna.

Kortsiktiga ekonomiska vinster står här mot en långsiktigt hållbar förvaltning av våra hav.

Östersjön ska bli så ren att fisken åter kan bli ett värdefullt livsmedel för oss människor.

4.Vilken roll ser ni att den ideell sektorn kan ha för en framtida bättre vattenkvalitet?

Flera av de projekt som bidragit till förbättrad vattenkvalitet vilar på ett ideellt engagemang och i samarbeten mellan

ideella aktörer, företag, forskning och kommuner. Projekt som genomförts i Oppmannasjön och Immelnsjön för

förbättrad vattenkvalité har fått landsbygdsstöd genom Leader.

Det har handlat om allt från kunskapsuppbyggnad genom provtagning till att bygga en visningssträcka för att demonstrera

enkla åtgärder för förbättrad vattenkvalité i skogsmiljöer.

Det är viktigt att de åtgärder som genomförs beforskas så att vi drar de lärdomar som finns att dra för framtiden

och framtida behov av insatser. Kommunen och det offentliga har begränsad rådighet och alla former av samarbeten med den ideella sektorn men även de olika näringarna är nödvändiga för en frisk Hanöbukt. Det är tillsammans som vi kan göra skillnad för framtiden.

Med Vänlig Hälsning

Ulrika Tollgren, tillträdande gruppledare Socialdemokraterna Kristianstad

 Socialdemokraterna i Simrishamn

1.Vilken syn har ni i ert parti på kommunens arbete med Hanöbuktens vattenkvalitet?

Vattenkvalitén har stor prioritet inom Socialdemokraterna samt hav och kustzon likaså.

Simrishamns kommun har antagit en Havsplan och kustzonsanalys som vi kommer följa.

Vill samtidigt passa på att påminna om våra satsningar under förra mandatperioden på reningsverket i Simrishamn. Detta har fortsatt och nu är även Kivik utbyggd för att rena vattnet innan utsläpp. Här ligger Simrishamns kommun i framkant och får vi möjlighet att använda det vatten som vi släpper ut (tekniskt vatten) till användningsområden såsom bevattning, fyllapooler eller spola toaletter kommer vi satsa på detta. Vi påverkar våra riksdagsledamöter då det krävs en lagändring.

Vi har föreslagit att 100 miljoner kronor satsas på klimatinvesteringar under perioden 2023 till 2026. Omfattar bland annat investeringar för Östersjön i samarbete med statliga myndigheter och Lunds universitet

2.Hur avser ni att arbeta med tillrinningsområdets påverkan på Hanöbukten i nästa mandatperiod?

Genom att minska utsläppen i havet med hjälp av uppdämningsdammar, arbeta för minskad användning av konstgödning i lantbruket och ett renat vatten från avloppsverken (se fråga 1)

3.Vilka frågor och beslut kommer ni i ert parti att driva för en förbättrad vattenkvalitet i Hanöbukten?

Att använda tekniskt vatten som beskrivs ovan.

Att både spara på vatten och återanvända vatten är högsta prioritet.

Tillsammans med andra kommuner i Blekinge och östra Skåne, Region Skåne och statliga myndigheter arbeta för samordnade insatser av det slag vi beskrivit. Vatten känner inga kommungränser.

4.Vilken roll ser ni att den ideell sektorn kan ha för en framtida bättre vattenkvalitet?

Alla bör gemensamt bidra och vi ser gärna samarbete med ideella sektorn

Civilsamhället kan spela en stor roll genom att dels mobilisera förståelse för att vatten är en ändlig resurs och kräver ett ändrat beteende från var och en av oss dels också genom insatser som arbetet med det föreslagna biosfärsområdet. Det arbetet vill vi gärna stödja på olika sätt om vi får inflytande i Simrishamns kommun.

Vänligen

Socialdemokraterna/Pia Ingvarsson

Vänsterpartiet  i Kristianstad

 1.Vilken syn har ni i ert parti på kommunens arbete med Hanöbuktens vattenkvalitet?

Då vi saknar representation i Kristianstad kommun miljö- och hälsoskyddsnämnd har vi

dålig insyn i det kommunala arbetet med denna fråga. Vi kan konstatera genom partikamrater i andra kommuner att det pågår ett aktivt arbete med frågan.  I kommunstyrelse och kommunfullmäktige där vi finns representerade har frågan inte aktivt varit uppe för diskussion eller beslut.

2.Hur avser ni att arbeta med tillrinningsområdets påverkan på Hanöbukten i nästa mandatperiod?

Vi menar att fokus i denna del måste hamna på att avrinningsvatten från jordbruk måste ledas till

fång- eller bevattningsdammar där överskottsnäring kan tas om hand.

3.Vilka frågor och beslut kommer ni i ert parti att driva för en förbättrad vattenkvalitet i Hanöbukten?

I synnerhet måste de fartyg som ligger inne för lastning och lossning i hamnarna kring bukten

ges möjlighet till energi utan att använda sina egna motorer.

Exakta konstruktionslösningar måste tittas på men rimligen någon form av egen elproduktion

borde vara den mest lämpliga lösningen.

4.Vilken roll ser ni att den ideella sektorn kan ha för en framtida bättre vattenkvalitet?

Den ideella sektorn är alltid en viktig aktör i frågor kring lokalt miljöarbete.

Lokala aktörer sitter på stor kunskap, erfarenhet och vilja gällande i princip alla lokala miljöfrågor,

oavsett om de handlar om vatten, landsbygd eller grönområden

Med vänlig hälsning

Mikael Persson

Gruppledare Vänsterpartiet Kristianstad

  Vänsterpartiet i Sölvesborg

1.Vilken syn har ni i ert parti på kommunens arbete med Hanöbuktens vattenkvalitet?

 Kommunens tjänstepersoner är väl insatta i Östersjöns vattenkvalité och vi samarbetar ju med

övriga kommuner om kunskapsinhämtning. Vänsterpartiet har arbetat för och deltagit i beslut om:

alla nya detaljplaner skall hantera såväl avloppsvatten som dagvatten, så att det tas om hand i

reningsverk eller fångdammar.

Vi har också stött lantbrukare som byggt bevattningsdammar och då gärna i kombination med

avvattning från jordbruksmark. Vidare har Sölvesborg byggt ett nytt och effektivare reningsverk.

Vänsterpartiet har också stått bakom beslut av nya naturreservat som gränsar till Östersjön.

2.Hur avser ni att arbeta med tillrinningsområdets påverkan på Hanöbukten i nästa mandatperiod?

Vi  kommer att arbeta för att all avvattning från jordbruksområdena antingen leds till bevattningsdammar eller till fångdammar där näringsämnena tas om hand.

3.Vilka frågor och beslut kommer ni i ert parti att driva för en förbättrad vattenkvalitet i Hanöbukten?

Vi vill att hamnen utrustas så att när båtar ligger inne för lossning eller lastning kan få sin energi som el, så att dieselmotorerna kan stängas av. Detta kan göras bland annat genom at det sätts upp solceller på hamnens stora magasin.

4.Vilken roll ser ni att den ideell sektorn kan ha för en framtida bättre vattenkvalitet?

Det finns mycket kraft i den ideella sektorn. Sölvesborg har precis gått med i Blekinge Arkipelag och där finns såväl kunskap som flera konkreta åtgärder, som alla syftar till en bättre Östersjö

För Vänsterpartiet i Sölvesborg

Willy Söderdahl

Gruppledare.

 Österlenpartiet, väntar på svar