• Åtgärdsacceleratorn

  • Ett av många vattendrag som mynnar i Hanöbukten

  • Tillsammans och i samverkan löser vi många problem

Med stöd från Leader Östra Skåne har Samverkan för Hanöbukten startat en förstudie om hur man kan öka takten på vattenåtgärder

Vi vill berätta om att vi sökte och har erhållit medel från Leader Östra Skåne för att påbörja en förstudie. Tack Leader! Nu börjar arbetet, ett arbete vi sett fram emot. Vår ambition är att  denna förstudie skall leda fram till förslag på hur ett ökat samarbete mellan olika aktörer medför att olika vattenvårdande åtgärder kan ske snabbare än idag, att takten kan accelerera.

Av Annelie Worgard

Vi har därför valt att kalla vår förstudie ”Förstudie Åtgärdsaccelerator”. Vi tror att man genom ett regionalt helhetsgrepp som stöttar de lokala initiativen och för samman de lokala initiativen med de befintliga vattenvårdsorganisationerna kan öka takten på de åtgärder som behövs.

Förstudien kommer att fokusera på att skapa en tydlig och lättförståelig översikt över nuläget för olika vattendrags status. Vattendragen vi kommer att ta med går från Nybroån i söder till Skräbeån i norr.

Vi kommer beskriva vilka resurser varje vattendrag har i form av vattenråd, åtgärdssamordnare med mera.

I förstudien tar vi också reda på vad olika åtgärdssamordnare, vattenråd, kommunekologer med mera har för behov av support och stöttning i sin vardag. Detta gör vi genom att intervjua dem under förstudiens gång.  Allt med målet att se vad som behövs för att öka åtgärdstakten och detta kan självklart variera mellan vattenråd och vattenråd, mellan olika åtgärdssamordnare och mellan olika vattendrag.

Förstudien är det första steget mot att etablera själva funktionen som vi valt kalla Åtgärdsacceleratorn.

Åtgärdsacceleratorn

Åtgärdsacceleratorn är en funktion avsedd att samordna olika vattenvårdsåtgärder för att minska övergödningen, minska utsläpp, öka biologisk mångfald och förbättra möjligheterna för rekreation och friluftsliv. Exakt hur funktionen kommer se ut är en del av förstudien.

BILD

Åtgärder

Åtgärder vi avser innefattar våtmarker, tvåstegsdiken, bevattningsdammar, meandring av vattendrag, trädplantering längs vattendrag och bygge av omlöp och lekplatser för vandrande fiskar, samt skapande av vandringsmöjligheter längs vattendrag.

Effekter av Åtgärderna

Alla dessa åtgärder har visat sig ha en positiv effekt på vattenkvaliteten, minska översvämningsproblematik, minska erosion och öka den biologiska mångfalden. Det är noterbart att djurlivet återvänder snabbt till restaurerade våtmarker och vattendrag. Att anlägga vandringleder längs med vattendrag (där det är lämpligt) ökar attraktiviteten för området och ökar engagemanget hos lokalbefolkningen för ”sitt” vattendrag.

Samverkan som bygger på lokal förankring

En del av förstudien är att undersöka hur ett vattendragsspecifikt förankrat engagemang kan skapas genom att människor som bor nära ett vattendrag engagerar sig i form av ett Kustråd/Inlandsråd/Skogsråd, dessa råd har sitt ursprung i befintliga organisationer som byalag, hembygdsförening, fiskevårdsförening eller liknande. Deras uppgift är att arbeta för att skapa ett engagemang för vattendraget och skapa intresse hos markägarna att genomföra åtgärder. En god kontakt med markägare kan inte överskattas, eftersom det är deras mark som används för åtgärderna. Utan markägarnas engagemang är det svårt att genomföra effektiva åtgärder.

Samarbete med befintliga vattenvårdande organisationer, inte ersätta utan tillföra och förstärka

Åtgärdsacceleratorn kommer att arbeta tillsammans med de kompetenser och aktörer som redan finns i det officiella vattensverige, såsom vattenråd, åtgärdssamordnare, kommuner och olika myndigheter. Genom att koppla samman olika grupper med varandra, informera och utbilda,nätverka och anordna träffar, kommer acceleratorn att fungera som en katalysator för effektiva vattenvårdsåtgärder. Det handlar inte om att ersätta utan att tillföra resurser.

 

 

Vår vision är i linje med Naturvårdsverkets Utvärdering

Vår vision för åtgärdsacceleratorn speglar Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2023. Vi ser en stark parallell mellan vårt mål och behovet av en helhetssyn på vatten i landskapet för att effektivt nå miljömålen. Samverkan för Hanöbukten har redan etablerat en del av det lokala engagemanget genom våra kustråd och företagspoolen, och vi strävar efter att bygga vidare på dessa befintliga samverkansprocesser.

”Stärkt samordning ur ett avrinningsområdesperspektiv

Det finns ett stort behov av en helhetssyn på vatten i landskapet för att öka möjligheterna att nå miljömålen. Ansvaret för vattenfrågor är i dag splittrat och fördelat på flera departement, många myndigheter och andra aktörer på nationell, regional och kommunal nivå.

Det behövs nya former för att på ett effektivt sätt samordna arbetet med vatten i landets avrinningsområden. Detta skulle kunna åstadkommas genom att utveckla en tvärgående samordningsfunktion inom befintliga organisatoriska strukturer. En sådan samordningsfunktion kan förslagsvis inrättas hos länsstyrelserna. Även andra organisatoriska lösningar är möjliga, och lokaliseringen kan behöva anpassas till olika avrinningsområdens varierande förutsättningar och utmaningar.