Samverkan för Hanöbukten

I november 2019 bildades den nya, ideella föreningen ”Samverkan för
Hanöbukten”. I december fick vi organisationsnummer från Skatteverket och har fått in medlemmar i
form av företag organisationer och kustråd.

Föreningens syfte är att utan politisk, religiös eller annan ideologisk färgning ideellt driva, uppmuntra till och främja arbetet för ett rent vatten och en cirkulär ekonomi i Hanöbukten. Med Hanöbukten menas såväl kustområden, som marina områden, vattendrag uppströms och nedströms inom Skåne, Blekinge och Småland. Alla dessa vatten som på något sätt har bäring för ett rent vatten i Hanöbukten. Det gäller enligt modellformen ”källa till hav”, och i den form och med den verksamhet som tid efter annan passar inom föreningens endera ekonomiska eller andra ramar.

Föreningen skall i vid mening sträva efter att utgöra en neutral och samlande plattform för alla som vill engagera sig för ett rent vatten och en cirkulär Hanöbuktsregion. För att nå detta mål upprättas en särskild code of conduct, där alla är lika välkomna att göra insatser som är till gagn för Hanöbuktens invånare i ekologisk, ekonomisk, social och kulturell mening. Insatserna ska på något sätt bidra till en bättre och mer hållbar miljö i regionen och utgöra ett exempel för regioner med liknande komplexa förutsättningar.

Vår vision

Vår vision är ett friskt hav där uppströms påverkan har eliminerats och ersatts
av
hållbara lösningar vid reningsverk, jordbruk, skogsbruk och industrier.

SfH bygger nätverken som utbyter koncept, lösning och erfarenheter i sina nätverk.

Till våra aktiviteter välkomnar vi alla som vill bidra och engagera sig.