Här kan du ladda ned hela rapporten.

Det viktiga uppströmsarbetet

Uppströmsarbete inom vattensektorn är viktigt för att minska miljöföroreningar i samhället och förhindra att föroreningar hamnar i kretsloppet av vatten och näringsämnen. Rapporten är ett första försök att beskriva uppströmsarbetet i svenska VA-organisationer och hur det kan komma att se ut i framtiden.

För att utveckla uppströmsarbetet behöver kommunerna mer vägledning och plattformar för erfarenhetsutbyte. I kommunerna pågår det uppströmsarbete för olika sorters vatten: spillvatten, dagvatten och råvatten till dricksvattenproduktion. Projektet har undersökt hur kommunerna arbetar med alla tre vattentyperna. De tre hänger också ihop eftersom dagvatten och vatten från reningsverk kan rinna ut i recipienter som även fungerar som råvattentäkter.
Vanligast är uppströmsarbete för spillvatten, dels för att skydda reningsprocessen och recipienten, dels för att höja slammets kvalitet.

Redan på 1960-talet
Uppströmsarbete startade redan på 1960-talet med kontroll av industriavlopp, men begreppet lanserades först på 1990-talet. I Svenskt Vattens Revaq-certifiering av slam är uppströmsarbete en viktig del.
Uppströmsarbete för dagvatten är svårare att genomföra än för spill- och råvatten eftersom det saknas gränsvärden och riktlinjer.
Projektet identifierade först genom en litteraturgenomgång de verktyg som kan användas i uppströmsarbete. En enkätundersökning genomfördes sedan med 44 VA-organisationer, och tolv av dem valdes ut för intervjuer. Totalt medverkade 87 kommuner.

Goda exempel
Organisationerna fick berätta om sina behov och bidra med goda exempel. Majoriteten av dem som svarade på enkäten har någon form av uppströmsarbete.
Arbetet fungerar för det mesta bra och anses vara viktigt. De flesta av organisationerna har mindre än en heltidstjänst för uppströmsarbete. Flera upplever att man skulle kunna göra mer, men att det kan vara svårt att avsätta tid och pengar när det inte är klarlagt vad arbetet innebär eller går att visa mätbart positiva effekter.Samarbetet med tillsynsmyndigheterna är viktigt, men ser olika ut i olika kommuner. Här behövs det mer kunskap när det gäller hur ett samarbete kan och bör se ut.

Behov av vägledning
Enkäten och intervjuerna visar att det finns behov av vägledning, framför allt när det gäller dagvatten och hantering av fett i avloppssystemet, men även för uppströmsarbetet i stort. Det behövs också möjligheter till erfarenhetsutbyte, till exempel ett nationellt nätverk och en konferens eller ett seminarium med fokus på uppströmsarbete.

Huvudförfattare till rapporten är Emma Fältström, doktorand på Linköpings universitet och Sweden Water Research.