• Thomas Johnsson SfH, Krister Asplund Ålakademin, Niklas Martinsson Vitemölla, Madeleine Lundin Marint Centrum, Lars Olin Landön, Claes Bergkkvist Ålakademin. Med ryggen mot Carina Wettemark Vattenriket

    Thomas Johnsson SfH, Krister Asplund Ålakademin, Niklas Martinsson Vitemölla, Madeleine Lundin Marint Centrum, Lars Olin Landön, Claes Bergkkvist Ålakademin. Med ryggen mot Carina Wettemark Vattenriket

Hur kan en paraplyorganistation för Hanöbukten se ut?

Det var huvudfrågan när Samverkan för Hanöbukten kallade till möte den 3 september i Sparbanken Skånes lokaler i Kristianstad. Med på mötet fanns representanter från nästan varje nuvarande intressegrupp både uppströms och mera kustnära samt berörda myndigheter. Sexton deltagare var med i rummet och tre till per telefon. Representanterna kom från Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Marint Centrum i Simrishamns kommun, Helge Å Model Forest, Österlens Sköna Vattendrag, Biosfärområde Kristianstad Vattenrike, Ålakademin, Kustråd från Landön och Vitemölla, Samverkan för Hanöbukten, World Maritime University, Havsmiljöinstitutet, WSP, samt Lunds kommun.

Text och Bild: Annelie Worgard, SfH

Jennie Larsson hälsade välkommen och som Riddarna kring Runda bordet, oavsett placering, var alla lika viktiga och nödvändiga. Målet för mötet var att gå igenom ”Förslag till modellområde för källa till hav” som beskriver hur en samverkan i Hanöbuktsregionen skulle kunna se ut. Visionen bakom förslaget är att genom mer sam-verkan och mindre en-verkan skapa en plattform som är till för alla, en plattform som ingen äger eller styr själv men som är till för att hitta de rätta resurserna och samordnat hantera pågående och framtida utmaningar.  Våra skogar, marker och vatten känner inga geografiska gränser och bryr sig inte om hur vi delar upp geografi och ansvar mellan oss. Ett strukturerat samarbete har länge efterfrågats, som inkluderar invånare både längs kusten och uppströms, likväl som företag, organisationer, kommuner, universitet och myndigheter. Efter feedback från mötesdeltagarna skall sedan förslaget lämnas till möjliga finansiärer för en sådan samverkan.  Förslaget utgör exempel på hur Hanöbuktsregionen kan bli ett modellområde för praktisk tillämpning av källa-till-hav ansatsen.

Förslaget är baserat på intervjuer med olika intressenter i Hanöbuktsregionen och genom fallstudier av olika samverkansstrukturer, såväl svenska som internationella. Framtagningen av förslaget har finansierats av Region Skånes Miljövårdsfond, World Maritime University och Sparbanken Skåne.

Jennie ville ta del av deltagarnas förväntningar på mötet. Dessa varierade mellan ”detta är ett startskott att agera mer tydligt och fysiskt”, ”har följt resan, härligt med ett kritiskt ögonblick”, ”Intressant med helheten”, ”höga förväntningar” till ”förhoppningsvis mindre dubbelarbete”.

Förslaget

Förslaget presenterades med åtföljande frågor och kommentarer. Nedan följer ett kort sammandrag

Omfattningen av Hanöbuktsregionen

Enighet behövs om en gemensam geografisk avgränsning för Hanöbuktsregionen. som inkluderar både uppströms vattendrag, land, kustvatten och hav och som följer från källa till hav ansatsen. En karta som visar detta är under framtagning. Meningen med den geografiska avgränsningen är att samordna olika aktörers kunskap, resurser och åtgärdsarbeten.  På så vis skapas ett modellområde för effektiv samverkan. Det påtalades att det kan ta lång tid att engagera nya aktörer för de vattendrag som mynnar i Hanöbukten En lösning kan vara att börja med de aktörer som finns idag och bygga på alltefter hand. På kartan visas den faktiska geografiska omfattningen och aktiva aktörer visas som hotspots. Alltefter som ny aktörer kommer med visas nya hotspots.

Upprättandet av en paraplyorganisation

Tanken och visionen är att skapa en neutral plattform som samordnar alla aktörer som vill samverka och lösa problem i Hanöbuktsregionen. Det är viktigt att ingen aktör får ta över och styra. Alla fortsätter sina uppdrag precis som förut men möts på samverkansplattformen. Organisationen kräver en transparent och inkluderande struktur samt förståelse från alla aktörer om att en god samverkan tar tid. Den skall inte inkräkta på någons befintliga uppdrag, utan snarare bygga vidare och stärka upp. Som modell för hur en sådan organisation kan se utformas nämndes både ACAP i Kanada samt Blekinge Arkipelags arbete och även Helge Å Model Forest. Alla tre har praktisk erfarenhet av att samordna olika aktörer i samarbetsnätverk.

Allokering av resurser och samordning av åtgärder

För att få en fungerande helhet behöver även resurser och åtgärder samordnas. En av bitarna i förslaget är upprättandet av en fristående fond, Hanöbuktsfonden. Fonden används till lokala åtgärder i enlighet med vad aktörerna kommit överens om. Fonden ska kunna används till lokala åtgärder i enlighet med vad aktörerna kommit överens om. Den ska verka som ett komplement för att generera snabbare resurser än vad regionala, nationella och Europeiska ansökningsprocesser kan.

Vad händer härnäst

Förslaget om en paraplyorganisation för Hanöbuktsregionen, ”Förslag till modellområde för källa till hav”, kommer att vidareutvecklas under september månad. En handlingsplan tas fram vid nästa möte den 2 oktober. Likt riddarna runt runda bordet är nu alla samverkansaktörer från mötet med och vidareutvecklar och ger respons på förslaget. Detta för att tillsammans kunna skapa en samverkansplan och få till en hållbar finansiering. Samverkan för Hanöbukten hoppas på en starkare samverkan mellan fler Hanöbuktsintressenter redan nu under hösten, det var det som var tanken och startskottet med förslaget.