Tosteberga Kustråd

Tosteberga byalag – Kustrådet som kämpar för ny våtmark

I Tosteberga har i samarbete med Samverkan för Hanöbukten startats ett projekt runt ett vattendrag som kallas för Tostebergabäcken. Den är ingen bäck utan ett grävt vattendrag som går igenom jordbrukslandskapet för att mynna i Hanöbukten strax söder om hamnen. Vi ville veta hur rent eller smutsigt vattnet är som rinner där. För det behöver vi mäta, och markägaren har gett sitt tillstånd. Nu väntar kunskaps- inhämtning om vilka prover som skall tas, hur ofta skall man ta dem, hur länge skall projektet pågå. Vad kostar det och vem kan analysera proverna?

Arbetet ska sedan  mynna ut i en våtmark, en så kallad gäddfabrik, i mynningen  av Tostebergabäcken. Det hoppas vi skall kunna fungera som lekmarker för gäddan som är en mycket viktig del i de kustnära vattnens ekosystem. Under 2000-talet har antalet gäddor minskat kraftigt. Det finns olika orsaker till minskningen, dock vet man att topp-predatorer som säl och skarv har en inverkan. Finns det mycket spigg så tar de också yngel.  Att få anlägga en våtmark inom ett Natura2000 område har sina speciella utmaningar. Alla berörda är dock positiva, både markägare och arrendator likväl som länsstyrelse och Kristianstads limnolog.  Nu handlar det främst om pengar samt en förståndig utformning av sagda våtmark Naturvårdsingenjörerna AB har gjort en analys via Greppa Näringen och konstaterat att det är mycket jordmassor som skall fraktas bort och detta är dyrt.

Vi fick nästan länsstyrelsen i Skåne att vara med, de hade ett projekt med just grunda havsvikar som de hade fått anslag till. De valde dock västra sidan av Skåne. Tosteberga kustråd ger inte upp, vi har lärt oss att det kan ta nästan 10 år från ide till handling. Så nu väntar vi på rätt tillfälle, samtidigt som vi väver in en ny våtmark i början av bäcken , några paddpölar på vägen ned till havet. Tosteberga byalag med flera lokala aktörer arbetar för att få lov att minska beståndet av skarv, de är nu så många att de påverkar bland annat fiskbeståndet negativt.

Hemsida byalaget