Från ord till handling

När man står nere vid stranden och blickar ut över mäktiga Hanöbukten kan enskilda insatser te sig futtiga och rent av meningslösa. Men många samverkande åtgärder, utbyte av kunskap och erfarenheter har en förmåga att lyfta och göra helheten större än dess enskildheter.

Det finns inte ett svar på Hanöbuktens alla problem. Det krävs flera handlingar för att nå framgång. Det behövs mer kunskap och det fodras pengar.
Lösningen tror vi går att finna i ett strukturerat samarbete mellan kustinvånare, lokala företag, kommuner, universitet och myndigheter.
Men för att ta tillvara engagemanget som finns i civilsamhället, hos tjänstemän, forskare och företagare är det viktigt att hitta samarbeten kring konkreta åtgärder, att gå från ord till handling.

Behöver inte vänta
Vi vet exempelvis att vattenkvaliteten blir bättre om utsläppen begränsas och renas från närsalter som kväve och fosfor. Vi vet att brunifieringen minskar om skogsbruket odlar mer lövskog istället för gran. Vi vet att en begränsning av fiskekvoterna har en positiv inverkan på bestånden. Vi vet att tusentals ålar styrker med varje år när de fastnar i kraftverkens turbiner trots att det finns lösningar – åltrappor – som kan förhindra detta.
Listan kan göras mycket längre, men poängen är att det redan i dag finns mängder med åtgärder och insatser att göra men det saknas samordning, kunskap och pengar.

Bjuda in alla
Det är här som Samverkan för Hanöbukten kommer in. Genom att bjuda in alla till bordet och ställa frågan om vad just de tycker är ett problem förankras frågan lokalt. Det kan vara stranderosion, föråldrade reningsverk eller torskfisket som försvann.
Samverkan för Hanöbukten bygger nu i första hand en samverkansplattform för samhällena längs kusten. Representanter från byarna bildar ett kustråd där problemen kan diskuteras, erfarenheter och kunskap kan utbytas.Nästa steg är att skapa en plattform för de lokala företagen.
Längre fram är tanken att det skapas en styrgrupp, den egentliga paraplyorganisationen, som består av representanter från alla befintliga nätverk och myndigheter som är engagerade i Hanöbuktens framtid.