Välkommen till föreningen Forskare, Företag och Kustråd i

Samverkan för Hanöbuktens Årsstämma 2023

När                     Torsdag 2 mars 2023  kl.18.00
Var                      Digitalt via Teams-möte

Anmälan senast måndagen den 27 februari till dafvid@samverkanhanobukten.org

 • Inloggningsuppgifter till TEAMS mötet skickas ut efter anmälan
 • Bilagor till årsmötet kan du ladda ner längst nere på sidan

 FÖRSLAG  TILL  DAGORDNING:

§1.    Styrelsens ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar välkomna.
§2.    Val av mötesfunktionärer: ordförandesekreterare
två justeringspersoner, jämte ordf.
§3.    Närvarokontroll. Är mötet beslutenligt? Fastställande av röstlängd.
§4.    Kallelse till årsstämma i laga ordning utsänd?
§5.    Fastställande av dagordning. Eventuella motioner under övrigt.
Sista dag för motioner till årsmötet är den 19 februari
§6.   Styrelsens verksamhetsberättelse 2022
§7.   Styrelsens kassaredovisning 2022
§8.   Revisionsberättelse för 2022
§9.   Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
§10. Fastställande av antalet styrelseledamöter för det kommande året.
§11. Val av styrelse:
ordförande på ett år
ordinarie ledamöter på ett/två år
suppleant på ett år/två år
§12. Val av två revisorer och revisorssuppleant intill tiden för nästa årsstämma.
§13. Val av valberedning (1-3 personer).
$14. Förslag till stadgeändring: Ändring av föreningens firma i paragraf 1
Från:  $1 Föreningens firma är Forskare, företag och kustråd i Samverkan för Hanöbukten
Till:     $1 Föreningens firma är Samverkan för Hanöbukten
§15. Beslut om att inrätta Hanöbuktens vattenvårdsfond
§16. Beslut om eventuella arbetsgrupper.
§17. Övrigt/motioner.
§18. Årsstämman förklaras avslutad.

Alla som anmäler sig kommer att få inloggningsuppgifter till teams

Varmt välkomna!

  • Dafvid Hermansson 
   Styrelsens ordf.
   Processledare
  • Jan Nilsson
   Kassör
  • Annelie Worgard
   Sekr.
   Kommunikatör
  • Thomas Johnsson
   Ordinarie ledamot
   Koordinator
  • Britt Marie Eriksson
   Ordinarie ledamot
  • Agne Andersson
   Suppleant

Vår vision

Vår vision är ett friskt hav där uppströms påverkan har eliminerats och ersatts
av
hållbara lösningar vid reningsverk, jordbruk, skogsbruk och industrier.

SfH bygger nätverken som utbyter koncept, lösning och erfarenheter i sina nätverk.

Till våra aktiviteter välkomnar vi alla som vill bidra och engagera sig.